×
☰ Rozwiń Menu

Rezerwacja online

Regulamin

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu „Charlotta” w Jedlinie-Zdroju  przy ul. Warszawskiej 2A, 2B.
 2. Skorzystanie z usług Hotelu oznacza, że Gość zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu oraz zapoznał się z jego treścią.
 3. Podczas rezerwacji Gość wpłaca zadatek na wskazany numer konta bankowego. Wpłacany zadatek nie będzie zwracany z nieuzasadnionych przyczyn. Będzie możliwa zmiana terminu rezerwacji.
 4. Opłata za świadczone usługi pobierane są od Gościa z góry w dniu przyjazdu do hotelu.
 5. Opłata za pobyt nie jest zwracana w przypadku rezygnacji/skrócenia Gościa z pobytu w hotelu.
 6. Zameldowanie Gościa następuje po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu.
 7. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15.00, a kończy do godziny 11.00.
 8. Zatrzymanie w pokoju po godzinie 12.00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 10. Jeśli Gość wykryje szkodę w pokoju hotelowym powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie recepcję hotelową.
 11. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia w  pokoju hotelowym i na terenie całego obiektu.
 12. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien: wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć  krany instalacji wodociągowej, zamknąć okna, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 13. Hotel nie odpowiada za utratę pieniędzy, kosztowności albo innych przedmiotów mających jakąkolwiek wartość, jeżeli przedmioty te nie zostaną odpowiednio zabezpieczone (nie zastosowanie się do pkt.10 niniejszego regulaminu).
 14. Za zagubienie klucza do pokoju hotelowego zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł brutto.
 15. Gość hotelowy nie może udostępniać pokoju osobom trzecim.
 16. Hotel nie przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami.
 17. Palenie tytoniu na terenie obiektu jest surowo zabronione, które jest zagrożone karą pieniężną w kwocie 500 zł.
 18. Goście niezameldowani w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 10.00 do godz. 20.00.
 19. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-7.00.
 20. W pokojach hotelowych zabronione jest używanie innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zakaz nie dotyczy ładowarek telefonicznych i zasilaczy komputerowych.
 21. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który naruszył Regulamin podczas poprzedniego pobytu.
 22. Przedmioty pozostawione przez Gościa w pokoju hotelowym po opuszczeniu hotelu będą odesłane na wskazany adres po otrzymaniu dyspozycji. W przeciwnym wypadku Hotel przechowa przedmioty przez 2 miesiące.
  Po upływie ww. terminu, przedmioty przepadają na rzecz hotelu.
 23. Rezerwując pobyt i meldując się na terenie Hotelu Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 24. Hotel wystawia faktury VAT bez podpisu.
 25. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych otrzymanych od Gościa hotelowego  jest Medical Resort Charlotta Sp.z o.o., ul. Leśna 8/4, 58-330 Jedlina-Zdrój, KRS: 0000545873, NIP: 1182105804, REGON: 360896411
  Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług na terenie Hotelu. Osoby, których dane dotyczą i zostały udostępnione Administratorowi w celach wymienionych powyżej, mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody na działania marketingowe do czasu jej odwołania. Wszelkie dane, których Administratorem jest Medical Resort Charlotta Sp.z o.o. będą przetwarzane zgodnie z art. 5 Rozporządzeniem RODO.
  Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu lub za pomocą skrzynki mailowej: recepcja@hotelcharlotta.eu

COVID

W związku z pandemią COVID-19 prosimy o zapoznanie się z regulaminami:

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa Gościom w Hotelu Charlotta w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19

ZALECENIA DLA GOŚCIA.

Szanowni Goście,

PROSIMY O:

 • zdezynfekowanie rąk płynem znajdującym się w recepcji, po wejściu do hotelu;
 • noszenie osłony nosa i ust;
 • nieprzekraczanie wyznaczonej linii podczas obsługi przed recepcją;
 • zachowanie bezpiecznej, zalecanej odległość od rozmówcy, innych Gości oraz pracowników hotelu(zgodnie z rekomendacją MR i GIS);
 • regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją;
 • podczas kaszlu i kichania zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
 • nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 • niekorzystanie z hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.

 

REKOMENDUJEMY:

 • płatność kartą;
 • systematyczne wietrzenie pokoju, w miarę możliwości;
 • w celu ograniczenia kontaktów międzyludzkich, tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.;
 • w czasie pobytu w hotelu kontakt telefoniczny z recepcją: Tel: +48 74 842 16 84 / Mobil: 536 008 928

 

INFORMUJEMY ŻE:

 • ograniczone zostaje rutynowe sprzątanie pokojów w czasie przebywania w nich Gości, odbywać się będzie tylko na życzenie Gościa;
 • w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa pobytu w Hotelu Charlotta w związku z wirusem COVID-19, część z dostępnych usług może być ograniczona lub zawieszona czasowo;
 • na terenie Hotelu przebywa jednorazowo ilość osób zgodna z rozporządzeniem MR i GIS;
 • w związku z wirusem COVID-19, hotel stosuje procedurę bezpieczeństwa, zawartą w dokumencie: „Regulamin pracy Hotelu Charlotta*** w Jedlinie-Zdrój, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID -19”, w/w procedura dostępna jest w recepcji oraz na stronie: www.hotelcharlotta.eu.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa Hotelu Charlotta  zakażenia koronawirusa COVID -19.

1.W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2.Jeśli Gość mieszka w hotelu –czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3.Ustalenie listy pracowników oraz Gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał Gość i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

4.Wstrzymanie przyjmowania Gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

 

Koronawirus: jak się zachować, jeśli podejrzewamy zarażenie?

 • z podejrzeniem koronawirusa nigdy nie powinniśmy zgłaszać się do lekarza rodzinnego ani na szpitalne oddziały ratunkowe
 • w przypadku wątpliwości zadzwonić na całodobową infolinię NFZ – 800 190 590 lub telefonicznie skontaktować się z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania/obecnego pobytu powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

 

Stacje sanitarno-epidemiologiczne w Wałbrzychu:

Powiatowa SSE w Wałbrzychu ul. Armii Krajowej 35c tel.  74/84 775 69  Telefon alarmowy odbierany od poniedziałku do piątku po 14:35 oraz w sobotę i w niedzielę: +48 607 634 297

 

Lista Szpitali Zakaźnych w Województwie Dolnośląskim.

 1. Wałbrzych, Specjalistyczny szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, ul. Batorego 4, (74) 648 98 06
 2. Wrocław – Śródmieście, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Chałubińskiego 2-2A, (71) 770 31 51
 3. Wrocław – Psie Pole, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jerzego Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, kom. 519 338 486
 4. Bolesławiec, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Jeleniogórska 4, (75) 738 01 20

 

Bezpieczeństwo w Hotelu Charlotta ***
  w Jedlinie-Zdrój

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19, w ramach procedury zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i personelowi, Hotel Charlotta*** w Jedlinie-Zdrój:

 1. Umieścił na terenie hotelu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym dostępnych dla Gości, w obszarze recepcji, w wc na parterze, korytarzach na 1-szym i 2-gim piętrze.
  2. Zapewnił środki higieniczne w ilości wystarczającej na bieżące funkcjonowanie.
  3. Zapewnił możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
  4. Zaopatrzył pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki oraz maseczki ochronne lub przyłbice.
  5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesił instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
  6. Zapewnił sprzęt i środki oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • Dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • Po każdym Gościu następuje rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
 • Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji i wietrzenia.
 • Personel sprzątający został wyposażony i przestrzega zasad używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem.
 • Pościel i ręczniki prane są w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane są w reżimie sanitarnym (usługa zewnętrzna Pralni na podstawie umowy)
 • Wprowadził dezynfekcje sprzętów hotelowych udostępnianych Gościom po każdym użyciu.
 1. Stosuje się do zaleceń dotyczących ilości osób przebywających w hotelu (zgodnie z rozporządzeniem MR i GIS).
  8. Ograniczył do minimum czas przebywania Gościa przy recepcji.
  9. Wprowadził nakaz przestrzegania wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a Gośćmi (zgodnie z rozporządzeniem MR i GIS).
  10. Wyłączył z użytkowania pomieszczenia takie jak: wspólne sale telewizyjne, sale konferencyjne.
  11. Podzielił zmiany pracowników w celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym przedziale czasu.
  12. Zmniejszył liczbę pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw śniadaniowych).
  13. Przygotował procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia pracowników lub Gości i skutecznie poinstruował pracowników.
  14. Wyznaczył i przygotował (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie pracy Hotelu Charlotta*** w Jedlinie-Zdrój, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19.

Prosimy również o zapoznanie się z procedurą bezpieczństwa dla Gości, która została wprowadzona w naszym hotelu: Bezpieczeństwo Gości

W hotelu Charlotta *** umieściliśmy szereg informacji związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w związku z koronawirusem, zapoznaj się z nimi:

 

Zespół Medical Resort Charlotta

Hotel Charlotta ***

Anna Kościelska

 

Regulamin pracy Hotelu Charlotta*** w Jedlinie-Zdrój, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19:

 

Wytyczne dla pracowników Hotelu Charlotta:

1.Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do biura obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

2.Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

3.Zachować bezpieczną, wymaganą odległość od rozmówcy i współpracowników (zgodnie z rekomendacją MR i GIS).

4.Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 70%).

5.Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

6.Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

7.Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

8.Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

 9.Pilnować, aby w pomieszczeniu znajdowała się liczba Gości zgodna z aktualnymi przepisami prawa.

10.Pilnować, aby odwiedzający dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne, oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

11.Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 

W ramach procedury zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i personelowi, Hotel Charlotta*** w Jedlinie-Zdrój:

1.Umieścił na terenie hotelu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla Gości, w obszarze recepcji i na każdym piętrze Hotelu.

2.Zapewnił środki higieniczne w ilości wystarczającej na bieżące funkcjonowanie.

3.Zapewnił możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

4.Zaopatrzył pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki oraz maseczki ochronne, ew. przyłbice.

5.W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesił instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji –instrukcje dezynfekcji rąk.

6.Zapewnił sprzęt i środki oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Dezynfekowania powierzchni dotykowych -poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • Po każdym Gościu następuje rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
 • Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji i po zakończeniu wietrzenia.
 • Personel sprzątający został wyposażony i przestrzega zasad używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem.
 • Pościel i ręczniki prane są w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane są w reżimie sanitarnym (usługa zewnętrzna w pralni na podstawie umowy)
 • Wprowadził dezynfekcje sprzętów hotelowych udostępnianych Gościom po każdym użyciu.

7.Stosuje się do zaleceń dotyczących ilości osób przebywających w hotelu (zgodnie z rozporządzeniem MRi GIS).

8.Ograniczył do minimum czas przebywania Gościa przy recepcji.

9.Umieścił informację o nakazie przestrzegania wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a Gośćmi.

10.Usunął z zasięgu Gościa wszelkie ulotki, mapy i gadżety i nakazał pracownikom wydawanie ich bezpośrednio klientowi.

11.Wyłączył z użytkowania pomieszczenia takie jak: wspólne sale telewizyjne  i konferencyjne.

12.Podzielił zmiany pracowników w celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym przedziale czasu.

13.Zmniejszył liczbę pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

14.Przygotował procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia pracowników lub Gości i skutecznie poinstruował pracowników.

15.Wyznaczył i przygotował(m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

16.Przygotował i umieścił w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

 Procedury postępowania w przypadku wystąpienia symptomów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika Hotelu Charlotta.

Jeżeli w trakcie pracy wystąpią u pracownika niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem powinien on zostać niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie Gości, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Pamiętać należy, że:

Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno –epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić na 999 albo 112i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i MZ zamieszczonych na stronach www. gov.pl.

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 osoby, która była Gościem Hotelu Charlotta w przeciągu ostatnich 14 dni.

1.Ustalenie listy pracowników oraz Gości(jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w hotelu i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

2.Ustalenie obszaru, w którym przebywał i poruszał się zakażony/chory Gość. Przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z obowiązującą procedurą oraz zdezynfekowanie powierzchni, których mógł dotykać (klamki, poręcze etc.)

 

Rekomendacje ()