REGULAMIN REZERWACJI

Poniższy Regulamin Rezerwacji definiuje sposoby składania Rezerwacji na usługi hotelowe, a także  metody i terminy płatności, warunki Rezerwacji oraz ich anulacji. Regulamin Rezerwacji oraz Regulamin Hotelu to część umowy jaką zawierają Państwo poprzez złożenie Rezerwacji w naszym obiekcie. Przyjmując ofertę i składając Rezerwację w Hotelu przyjmujecie Państwo, iż akceptujecie zapisy ww. Regulaminów.

 

§ 1. DEFINICJE

1. Hotel – obiekt noclegowy świadczący usługi noclegowe oraz towarzyszące polegające na świadczeniu usług związanych z wynajmem pokoi i usług hotelowych działający przy ul. Warszawskiej 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, zarządzany przez Medical Resort Charlotta Sp.z o.o. przy ul.Leśnej 8/4, 58-330 Jedlina-Zdrój, NIP: 1182105804, REGON: 360896411, KRS: 0000545873.

2. Doba hotelowa – czas obejmujący jedną dobę, na jakie wynajmowane są Pokoje, przy czym w dniu przyjazdu (zameldowania) od godziny 15:00, a w dniu wyjazdu (wymeldowania) do godz. 11:00.

3. Nocleg – wynajem Pokoju/Pokoi na okres jednej Doby hotelowej.

4. Gość hotelowy – osoba fizyczna, zameldowana w hotelu na czas wynikający z dokonanej w Hotelu Rezerwacji usług noclegowych.

5. Zamawiający – osoba fizyczna lub osoba prawna lub inna nie wymieniona, która dokonuje Rezerwacji usług noclegowych w Hotelu w imieniu i na rzecz Gości hotelowych.

6. Rezerwacja jest to zamówienie Gościa hotelowego bądź Zamawiającego na rzecz Gościa Hotelowego, którą można dokonać:

a) telefonicznie,

b) korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji

c) wysłanie zamówienia na pobyt w formie elektronicznej (e-mail) lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.hotelcharlotta.eu

7. Rezerwacja grupowa – Rezerwacja dokonana dla min. 15 Gości hotelowych.

8. Potwierdzenie rezerwacji –potwierdzenie przyjęcia przez Hotel zamówienia na usługi noclegowe i gastronomiczne po zaakceptowaniu oferty lub po wpłynięciu zaliczki/zadatku na poczet zarezerwowanych usług hotelowych.

9. Regulamin Hotelu – regulamin obiektu, dostępny na www.hotelcharlotta.eu, określający zasady funkcjonowania Hotelu, prawa i obowiązki Gości hotelowych.

 

§ 2. REZERWACJE

1. W Hotelu można dokonać Rezerwacji w ramach ofert:

a/ Standardowej – z możliwością anulacji bez ponoszenia kosztów do 14 dni przed planowanym przyjazdem do Hotelu. W przypadku anulacji po tym terminie – Hotelowi przysługuje prawo do obciążenia Gościa w wysokości wpłaconej zaliczki.

b/ Bezzwrotnej – z koniecznością dokonania przedpłaty całości wartości dokonanej Rezerwacji najpóźniej w przeciągu 24 godzin od otrzymania Potwierdzenia rezerwacji. W przypadku anulacji, modyfikacji lub skrócenia długości pobytu Hotel ma prawo do zachowania przedpłaty w całości;

c/ Zmiany w rezerwacji należy dokonywać w formie pisemnej nie później niż do 7 dni przed planowanym przyjazdem. Po tym czasie mają zastosowania zapisy w zaakceptowanej ofercie/rezerwacji.

2. Gdy zamówienie w ramach Oferty dla rezerwacji grupowej zostaje dokonana w okresie krótszym niż 60 dni przed przyjazdem – obowiązują warunki płatności i warunki z przesłanej oferty/potwierdzenia rezerwacji.

3. Dla wszelkich Rezerwacji dokonanych w ramach ramowych umów współpracy – zastosowania mają zapisy z tych umów (również z zaakceptowanej, przesłanej oferty).

4. Po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego – Hotel w ramach dostępnych Pokoi, potwierdza przyjęcie Rezerwacji poprzez przesłanie w sposób ustalony z Zamawiającym Potwierdzenia rezerwacji lub zaakceptowanej, ostatecznej oferty, w którym wyszczególnione są:

a/ nr i data Potwierdzenia rezerwacji/Data oferty;

b/ imię i nazwisko Zamawiającego lub / i Gościa hotelowego;

c/ daty zameldowania i wymeldowania;

d/ ilość i typy zamówionych Pokoi;

e/ cena zamówionych usług noclegowych i gastronomicznych;

f/ metoda i terminy zapłaty za zamówione usługi;

 

5. Od momentu przesłania przez Hotel Ostatecznej oferty lub potwierdzenia rezerwacji – Rezerwacja staje się potwierdzona, a umowa rezerwacyjna wynikająca z Potwierdzenia rezerwacji wiążąca dla Zamawiającego i Hotelu. Jeśli przesłane przez Hotel Potwierdzenie rezerwacji nie stanowi inaczej – obowiązują warunki rezerwacji i anulacji wymienione w niniejszym Regulaminie Rezerwacji w § 2. pkt. od 1a/ do 1c/.

 

§ 3. METODY PŁATNOŚCI

1. Hotel przyjmuje płatności za świadczone usługi za pomocą następujących metod płatności:

a. Gotówką – tylko w godzinach pracy recepcji hotelowej;

b. Przelewem na rachunek bankowy firmy zarządzającej Hotelem – Medical Resort Charlotta Sp.z o.o.

    w polskich złotych na nr konta: PL67 1020 5138 0000 9002 0198 7478,

2. Dokonując płatności na podstawie przesłanej faktury (m.in. proformy/zaliczkowej) Klient potwierdza przyjęcie wysłanej przez Hotel oferty.

 

§ 4. ANULACJE REZERWACJI

1. Anulacja całości lub części Rezerwacji powinna każdorazowo zostać dokonana na piśmie w jeden z poniższych sposobów, poprzez przesłanie wiadomości:

a/ e-mail na adres: recepcja@hotelcharlotta.eu

b/ poprzez formularz kontaktowy na stronie WWW Hotelu

2. Anulacja Rezerwacji przesłana w sposób opisany w § 4. pkt. 1a/ do 1b/, powinna zawierać następujące dane:

W przypadku anulacji całości Rezerwacji – dane przesłane w Zamówieniu (Rezerwacji)

3. Hotel niezwłocznie potwierdzi przyjęcie anulacji Rezerwacji w sposób w jakim otrzymał anulację.

4. Zwroty przedpłat dokonanych w związku z anulowaną Rezerwacją – określają przepisy § 2. pkt. 1a/ do 1b/ niniejszego Regulaminu Rezerwacji.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich kwestach nie ujętych lub nie zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie Rezerwacji -zastosowanie mają zapisy Kodeksu cywilnego prawa polskiego.

2. Hotel zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Rezerwacji w każdym czasie i bez uprzedzenia, jednak dla Rezerwacji przyjętych przed datą wprowadzenia tych zmian – obowiązują zapisy Regulaminu Rezerwacji z dnia Potwierdzenia rezerwacji.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘĆ

 

Kompleks Medical Charlotta to idealne miejsce na organizację wyjątkowego i eleganckiego przyjęcia. Bliskość przyrody sprawi, że czas spędzony u nas, będzie jeszcze bardziej wyjątkowy.

·        Mamy przyjemność organizowania przyjęć weselnych, uroczystości: Komunijnych, Styp, Jubileusz oraz wiele innych na życzenie naszych Gości.

·        Organizujemy uroczystości do 60 osób, oraz mniejsze kameralne przyjęcia. Sala restauracyjna jest klimatyzowana.

·        Posiadamy własną bazę noclegową. Do Państwa dyspozycji oddajemy 60 miejsc hotelowych.

·        Parking jest bezpłatny.

·        Wysokość zadatku po przyjęciu oferty w wysokości 50% kwoty zamówienia. Pozostałą kwotę zamówienia Zamawiający musi uregulować dzień przed planowanym Przyjęciem.

·        Dokładna liczba gości powinna być podana minimum 10 dni przed przyjęciem. Po tym czasie mają zastosowania zapisy w zaakceptowanej ofercie/rezerwacji.

·     Hotel nie zapewnia sprzętu do muzyki.